OPPLAGSAVTALE MED INSTRUKSER FOR BÅT I
OPPLAG HOS NORDNORSK MARINESENTER AS

1. Ved sliping/skraping på fartøy som resulterer i at støv/ maling/ bunnstoff
faller til bakken eller ut i luft skal plast legges på bakken slik at dette
fanges opp.

Likeledes skal båten bygges inn med telt/ plasthall slik at ikke støv slipper
ut i luft.

Ved oljesøl eller andre væsker som ligger under farlige væsker skal disse
samles opp ved hjelp av oljesugematter.

Olje/væske søl på opplagsplassen skal straks meldes til verkstedleder/butikk som
iverksetter nødvendige tiltak.
Gassflasker skal fjernes fra fartøyet under lagringen. Batteri frakobles under lagring.
Farlig avfall og søppel skal ivaretas av kunde.

2. Opphold i, og bruk av verkstedet er forbudt.
Alle henvendelser skal skje til kundemottaker/ verkstedleder.

3. Kunde er selv ansvarlig for tilsyn av fartøyet vedr. snølast etc., hvis ikke annet er skriftlig
avtalt med Nordnorsk Marinesenter AS.

4. Leieperiode som ser ut til å vare lenger enn avtalt skal meldes verkstedleder 1 døgn
før perioden utløper.
Vinterleie gjelder mellom 01.10.-01.05.

5. Strømforbruk utover arbeidsstrøm skal avtales med verkstedleder og faktureres
etterskuddsvis.

6. Kunde skal selv sørge for at fartøyet er forsikret.
Ingen utenforstående firma får utføre arbeider på vårt opplagsområde uten
skriftlig avtale.

7. Før fartøyet forlater opplagsplassen skal faktura være gjennomgått og alle krav være betalt.
Ved manglende betaling kan Nordnorsk Marinesenter AS holde tilbake fartøyet inntil kravet
er betalt, eller kunden har stilt betryggende sikkerhet for kravet.

8. Kunde forplikter seg til å forholde seg til våre til enhver tids gjeldende
kontraktbetingelser. Brudd på disse bestemmelser fører til at avtalen opphører med
øyeblikkelig virkning og fartøyet fjernes for eiers regning.


Adresse: Burøyveien 11, 8012 Bodø
Mail: verksted@marinesenter.no
Sentralbord: 48 50 90 99

Org nr 921 416 687
Faktura: nnm@faktura.poweroffice.net